Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 24, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וְנִגַּ֨שׁ מֹשֶׁ֤ה לְבַדֹּו֙ אֶל־יְהוָ֔ה וְהֵ֖ם לֹ֣א יִגָּ֑שׁוּ וְהָעָ֕ם לֹ֥א יַעֲל֖וּ עִמֹּֽו׃

wĕnigȧ֨ş̌ mòşě֤h lĕbadò̇w֙ ʼel־yĕhwá֔h wĕhé֖m lò֣ʼ yigá֑̇ş̌ẇ wĕháʻá֕m lò֥ʼ yaʻàl֖ẇ ʻimòֽ̇w׃