Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 32, 32

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
32
וְעַתָּ֖ה אִם־תִּשָּׂ֣א חַטָּאתָ֑ם וְאִם־אַ֕יִן מְחֵ֣נִי נָ֔א מִֽסִּפְרְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר כָּתָֽבְתָּ׃

wĕʻaţá֖̇h ʼim־ţi̇şá֣̇̂ʼ ẖatá̇ʼţá֑m wĕʼim־ʼa֕yin mĕẖé֣niy ná֔ʼ miֽsi̇pĕrĕká֖ ʼàşě֥r ká̇ţáֽbĕţá̇׃