Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ézéchiel 47, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
חֲמָ֤ת׀ בֵּרֹ֨ותָה֙ סִבְרַ֔יִם אֲשֶׁר֙ בֵּין־גְּב֣וּל דַּמֶּ֔שֶׂק וּבֵ֖ין גְּב֣וּל חֲמָ֑ת חָצֵר֙ הַתִּיכֹ֔ון אֲשֶׁ֖ר אֶל־גְּב֥וּל חַוְרָֽן׃

ẖàmá֤ţ׀ bé̇rò֨wţáh֙ sibĕra֔yim ʼàşěr֙ bé̇yn־gĕ̇b֣ẇl dȧmė֔şêq ẇbé֖yn gĕ̇b֣ẇl ẖàmá֑ţ ẖáẕér֙ haţi̇ykò֔wn ʼàşě֖r ʼel־gĕ̇b֥ẇl ẖawĕráֽn׃