Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 43, 20

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
20
וַיֹּאמְר֖וּ בִּ֣י אֲדֹנִ֑י יָרֹ֥ד יָרַ֛דְנוּ בַּתְּחִלָּ֖ה לִשְׁבָּר־אֹֽכֶל׃

wayò̇ʼmĕr֖ẇ bi֣̇y ʼàdòni֑y yárò֥d yára֛dĕnẇ bȧţĕ̇ẖilá֖̇h lişĕ̌bá̇r־ʼòֽkel׃