Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וַֽיִּקְרְע֖וּ שִׂמְלֹתָ֑ם וַֽיַּעֲמֹס֙ אִ֣ישׁ עַל־חֲמֹרֹ֔ו וַיָּשֻׁ֖בוּ הָעִֽירָה׃

waֽyi̇qĕrĕʻ֖ẇ şîmĕlòţá֑m waֽyȧʻàmòs֙ ʼi֣yş̌ ʻal־ẖàmòrò֔w wayá̇şǔ֖bẇ háʻiֽyráh׃