Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 5, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
אֶפְרַ֨יִם֙ לְשַׁמָּ֣ה תִֽהְיֶ֔ה בְּיֹ֖ום תֹּֽוכֵחָ֑ה בְּשִׁבְטֵי֙ יִשְׂרָאֵ֔ל הֹודַ֖עְתִּי נֶאֱמָנָֽה׃

ʼepĕra֨yim֙ lĕşǎmá֣̇h ţiֽhĕye֔h bĕ̇yò֖wm ţòֽ̇wkéẖá֑h bĕ̇şǐbĕtéy֙ yişĕ̂ráʼé֔l hòwda֖ʻĕţi̇y neʼèmánáֽh׃