Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 7, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
כֻּלָּם֙ מְנָ֣אֲפִ֔ים כְּמֹ֣ו תַנּ֔וּר בֹּעֵ֖רָה מֵֽאֹפֶ֑ה יִשְׁבֹּ֣ות מֵעִ֔יר מִלּ֥וּשׁ בָּצֵ֖ק עַד־חֻמְצָתֹֽו׃

ku̇lá̇m֙ mĕná֣ʼàpi֔ym kĕ̇mò֣w ţaṅ֔ẇr bò̇ʻé֖ráh méֽʼòpe֑h yişĕ̌bò֣̇wţ méʻi֔yr mil֥̇ẇş̌ bá̇ẕé֖q ʻad־ẖumĕẕáţòֽw׃