Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 5, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וַיִּגְבַּ֛ה יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות בַּמִּשְׁפָּ֑ט וְהָאֵל֙ הַקָּדֹ֔ושׁ נִקְדָּ֖שׁ בִּצְדָקָֽה׃

wayi̇gĕbȧ֛h yĕhwá֥h ẕĕbáʼò֖wţ bȧmi̇şĕ̌pá֑̇t wĕháʼél֙ haqá̇dò֔wş̌ niqĕdá֖̇ş̌ bi̇ẕĕdáqáֽh׃