Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 7, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וּבָ֨אוּ וְנָח֤וּ כֻלָּם֙ בְּנַחֲלֵ֣י הַבַּתֹּ֔ות וּבִנְקִיקֵ֖י הַסְּלָעִ֑ים וּבְכֹל֙ הַנַּ֣עֲצוּצִ֔ים וּבְכֹ֖ל הַנַּהֲלֹלִֽים׃

ẇbá֨ʼẇ wĕnáẖ֤ẇ kulá̇m֙ bĕ̇naẖàlé֣y habȧţò̇֔wţ ẇbinĕqiyqé֖y hasĕ̇láʻi֑ym ẇbĕkòl֙ hanȧ֣ʻàẕẇẕi֔ym ẇbĕkò֖l hanȧhàlòliֽym׃