Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Josué A 5, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
וַיַּחֲנ֥וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בַּגִּלְגָּ֑ל וַיַּעֲשׂ֣וּ אֶת־הַפֶּ֡סַח בְּאַרְבָּעָה֩ עָשָׂ֨ר יֹ֥ום לַחֹ֛דֶשׁ בָּעֶ֖רֶב בְּעַֽרְבֹ֥ות יְרִיחֹֽו׃

wayȧẖàn֥ẇ bĕnéֽy־yişĕ̂ráʼé֖l bȧgi̇lĕgá֑̇l wayȧʻàş֣̂ẇ ʼeţ־hapė֡saẖ bĕ̇ʼarĕbá̇ʻáh֩ ʻáşá̂֨r yò֥wm laẖò֛deş̌ bá̇ʻe֖reb bĕ̇ʻaֽrĕbò֥wţ yĕriyẖòֽw׃