Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 12, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וְהָיָ֡ה אִם־לָמֹ֣ד יִלְמְדוּ֩ אֶת־דַּֽרְכֵ֨י עַמִּ֜י לְהִשָּׁבֵ֤עַ בִּשְׁמִי֙ חַי־יְהוָ֔ה כַּאֲשֶׁ֤ר לִמְּדוּ֙ אֶת־עַמִּ֔י לְהִשָּׁבֵ֖עַ בַּבָּ֑עַל וְנִבְנ֖וּ בְּתֹ֥וךְ עַמִּֽי׃

wĕháyá֡h ʼim־lámò֣d yilĕmĕdẇ֩ ʼeţ־dȧֽrĕké֨y ʻami̇֜y lĕhişá̇̌bé֤ʻa bi̇şĕ̌miy֙ ẖay־yĕhwá֔h kȧʼàşě֤r limĕ̇dẇ֙ ʼeţ־ʻami̇֔y lĕhişá̇̌bé֖ʻa bȧbá֑̇ʻal wĕnibĕn֖ẇ bĕ̇ţò֥wkĕ ʻamiֽ̇y׃