Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 23, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
כִּ֤י מְנָֽאֲפִים֙ מָלְאָ֣ה הָאָ֔רֶץ כִּֽי־מִפְּנֵ֤י אָלָה֙ אָבְלָ֣ה הָאָ֔רֶץ יָבְשׁ֖וּ נְאֹ֣ות מִדְבָּ֑ר וַתְּהִ֤י מְרֽוּצָתָם֙ רָעָ֔ה וּגְבוּרָתָ֖ם לֹא־כֵֽן׃

ki֤̇y mĕnáֽʼàpiym֙ málĕʼá֣h háʼá֔reẕ kiֽ̇y־mipĕ̇né֤y ʼáláh֙ ʼábĕlá֣h háʼá֔reẕ yábĕş֖̌ẇ nĕʼò֣wţ midĕbá֑̇r waţĕ̇hi֤y mĕrֽẇẕáţám֙ ráʻá֔h ẇgĕbẇráţá֖m lòʼ־kéֽn׃