Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 41, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
וַיָּבֹ֣אוּ אֲ֠נָשִׁים מִשְּׁכֶ֞ם מִשִּׁלֹ֤ו וּמִשֹּֽׁמְרֹון֙ שְׁמֹנִ֣ים אִ֔ישׁ מְגֻלְּחֵ֥י זָקָ֛ן וּקְרֻעֵ֥י בְגָדִ֖ים וּמִתְגֹּֽדְדִ֑ים וּמִנְחָ֤ה וּלְבֹונָה֙ בְּיָדָ֔ם לְהָבִ֖יא בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

wayá̇bò֣ʼẇ ʼà֠náşǐym mişĕ̇̌ke֞m mişi̇̌lò֤w ẇmişòֽ̇̌mĕròwn֙ şĕ̌mòni֣ym ʼi֔yş̌ mĕgulĕ̇ẖé֥y záqá֛n ẇqĕruʻé֥y bĕgádi֖ym ẇmiţĕgòֽ̇dĕdi֑ym ẇminĕẖá֤h ẇlĕbòwnáh֙ bĕ̇yádá֔m lĕhábi֖yʼ bé֥̇yţ yĕhwáֽh׃