Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nahum 3, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
מֵ֤י מָצֹור֙ שַֽׁאֲבִי־לָ֔ךְ חַזְּקִ֖י מִבְצָרָ֑יִךְ בֹּ֧אִי בַטִּ֛יט וְרִמְסִ֥י בַחֹ֖מֶר הַחֲזִ֥יקִי מַלְבֵּֽן׃

mé֤y máẕòwr֙ şǎֽʼàbiy־lá֔kĕ ẖazĕ̇qi֖y mibĕẕárá֑yikĕ bò֧̇ʼiy bati֛̇yt wĕrimĕsi֥y baẖò֖mer haẖàzi֥yqiy malĕbéֽ̇n׃