Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nahum 3, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
מִנְּזָרַ֨יִךְ֙ כָּֽאַרְבֶּ֔ה וְטַפְסְרַ֖יִךְ כְּגֹ֣וב גֹּבָ֑י הַֽחֹונִ֤ים בַּגְּדֵרֹות֙ בְּיֹ֣ום קָרָ֔ה שֶׁ֤מֶשׁ זָֽרְחָה֙ וְנֹודַ֔ד וְלֹֽא־נֹודַ֥ע מְקֹומֹ֖ו אַיָּֽם׃

minĕ̇zára֨yikĕ֙ káֽ̇ʼarĕbė֔h wĕtapĕsĕra֖yikĕ kĕ̇gò֣wb gò̇bá֑y haֽẖòwni֤ym bȧgĕ̇déròwţ֙ bĕ̇yò֣wm qárá֔h şě֤meş̌ záֽrĕẖáh֙ wĕnòwda֔d wĕlòֽʼ־nòwda֥ʻ mĕqòwmò֖w ʼayáֽ̇m׃