Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nombres 36, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
מִֽמִּשְׁפְּחֹ֛ת בְּנֵֽי־מְנַשֶּׁ֥ה בֶן־יֹוסֵ֖ף הָי֣וּ לְנָשִׁ֑ים וַתְּהִי֙ נַחֲלָתָ֔ן עַל־מַטֵּ֖ה מִשְׁפַּ֥חַת אֲבִיהֶֽן׃

miֽmi̇şĕ̌pĕ̇ẖò֛ţ bĕ̇néֽy־mĕnaşė֥̌h ben־yòwsé֖p háy֣ẇ lĕnáşǐ֑ym waţĕ̇hiy֙ naẖàláţá֔n ʻal־maté֖̇h mişĕ̌pȧ֥ẖaţ ʼàbiyheֽn׃