Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Proverbes 5, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
וְֽ֭אַחֲרִיתָהּ מָרָ֣ה כַֽלַּעֲנָ֑ה חַ֝דָּ֗ה כְּחֶ֣רֶב פִּיֹּֽות׃

wĕֽ֭ʼaẖàriyţáḣ márá֣h kaֽlȧʻàná֑h ẖa֝dá̇֗h kĕ̇ẖe֣reb pi̇yòֽ̇wţ׃