Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 135, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
שָׁלַ֤ח׀ אֹתֹ֣ות וּ֭מֹפְתִים בְּתֹוכֵ֣כִי מִצְרָ֑יִם בְּ֝פַרְעֹ֗ה וּבְכָל־עֲבָדָֽיו׃

şá̌la֤ẖ׀ ʼòţò֣wţ ẇ֭mòpĕţiym bĕ̇ţòwké֣kiy miẕĕrá֑yim bĕ̇֝parĕʻò֗h ẇbĕkál־ʻàbádáֽyw׃