Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 136, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
לְעֹ֘שֵׂ֤ה נִפְלָאֹ֣ות גְּדֹלֹ֣ות לְבַדֹּ֑ו כִּ֖י לְעֹולָ֣ם חַסְדֹּֽו׃

lĕʻò֘şé֤̂h nipĕláʼò֣wţ gĕ̇dòlò֣wţ lĕbadò֑̇w ki֖̇y lĕʻòwlá֣m ẖasĕdòֽ̇w׃