Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 136, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
לְרֹקַ֣ע הָ֭אָרֶץ עַל־הַמָּ֑יִם כִּ֖י לְעֹולָ֣ם חַסְדֹּֽו׃

lĕròqa֣ʻ há֭ʼáreẕ ʻal־hamá֑̇yim ki֖̇y lĕʻòwlá֣m ẖasĕdòֽ̇w׃