Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 64, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
יְחַזְּקוּ־לָ֨מֹו׀ דָּ֘בָ֤ר רָ֗ע יְֽ֭סַפְּרוּ לִטְמֹ֣ון מֹוקְשִׁ֑ים אָ֝מְר֗וּ מִ֣י יִרְאֶה־לָּֽמֹו׃

yĕẖazĕ̇qẇ־lá֨mòw׀ dá̇֘bá֤r rá֗ʻ yĕֽ֭sapĕ̇rẇ litĕmò֣wn mòwqĕşǐ֑ym ʼá֝mĕr֗ẇ mi֣y yirĕʼeh־láֽ̇mòw׃