Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 64, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
יַֽחְפְּֽשׂוּ־עֹולֹ֗ת תַּ֭מְנוּ חֵ֣פֶשׂ מְחֻפָּ֑שׂ וְקֶ֥רֶב אִ֝֗ישׁ וְלֵ֣ב עָמֹֽק׃

yaֽẖĕpĕֽ̇ş̂ẇ־ʻòwlò֗ţ ţȧ֭mĕnẇ ẖé֣peş̂ mĕẖupá֑̇ş̂ wĕqe֥reb ʼi֝֗yş̌ wĕlé֣b ʻámòֽq׃