Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Cantique des Cantiques 3, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
צְאֶ֧ינָה׀ וּֽרְאֶ֛ינָה בְּנֹ֥ות צִיֹּ֖ון בַּמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֑ה בָּעֲטָרָ֗ה שֶׁעִטְּרָה־לֹּ֤ו אִמֹּו֙ בְּיֹ֣ום חֲתֻנָּתֹ֔ו וּבְיֹ֖ום שִׂמְחַ֥ת לִבֹּֽו׃ ס

ẕĕʼe֧ynáh׀ ẇֽrĕʼe֛ynáh bĕ̇nò֥wţ ẕiyò֖̇wn bȧmė֣lekĕ şĕ̌lòmò֑h bá̇ʻàtárá֗h şěʻitĕ̇ráh־lò֤̇w ʼimò̇w֙ bĕ̇yò֣wm ẖàţuná̇ţò֔w ẇbĕyò֖wm şîmĕẖa֥ţ libòֽ̇w׃ s