Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Cantique des Cantiques 3, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
כֻּלָּם֙ אֲחֻ֣זֵי חֶ֔רֶב מְלֻמְּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אִ֤ישׁ חַרְבֹּו֙ עַל־יְרֵכֹ֔ו מִפַּ֖חַד בַּלֵּילֹֽות׃ ס

ku̇lá̇m֙ ʼàẖu֣zéy ẖe֔reb mĕlumĕ̇dé֖y milĕẖámá֑h ʼi֤yş̌ ẖarĕbò̇w֙ ʻal־yĕrékò֔w mipȧ֖ẖad bȧlé̇ylòֽwţ׃ s