Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Sophonie 1, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וּפָקַדְתִּ֗י עַ֧ל כָּל־הַדֹּולֵ֛ג עַל־הַמִּפְתָּ֖ן בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא הַֽמְמַלְאִ֛ים בֵּ֥ית אֲדֹנֵיהֶ֖ם חָמָ֥ס וּמִרְמָֽה׃ ס

ẇpáqadĕţi̇֗y ʻa֧l ká̇l־hadò̇wlé֛g ʻal־hami̇pĕţá֖̇n bȧyò֣̇wm hah֑ẇʼ haֽmĕmalĕʼi֛ym bé֥̇yţ ʼàdònéyhe֖m ẖámá֥s ẇmirĕmáֽh׃ s