Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Actes 24, 27

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ‘Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.

Metà dè pénte hēméras katébē ho archiereùs ‘Ananías metà presbytérōn tinō̂n kaì rhḗtoros Tertýllou tinós, hoítines enephánisan tō̂i hēgemóni katà toû Paúlou.

2
κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας,

klēthéntos dè autoû ḗrxato katēgoreîn ho Tértyllos légōn, Pollē̂s eirḗnēs tynchánontes dià soû kaì diorthōmátōn ginoménōn tō̂i éthnei toútōi dià tē̂s sē̂s pronoías,

3
πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας.

pántēi te kaì pantachoû apodechómetha, krátiste Phē̂lix, metà pásēs eucharistías.

4
ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ.

hína dè mḕ epì pleîón se enkóptō, parakalō̂ akoûsaí se hēmō̂n syntómōs tē̂i sē̂i epieikeíāi.

5
εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς ’Ιουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,

heuróntes gàr tòn ándra toûton loimòn kaì kinoûnta stáseis pâsin toîs ’Ioudaíois toîs katà tḕn oikouménēn prōtostátēn te tē̂s tō̂n Nazōraíōn hairéseōs,

6
ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν,

hòs kaì tò hieròn epeírasen bebēlō̂sai, hòn kaì ekratḗsamen,

8
παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

par’ hoû dynḗsēi autòs anakrínas perì pántōn toútōn epignō̂nai hō̂n hēmeîs katēgoroûmen autoû.

9
συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ ’Ιουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.

synepéthento dè kaì hoi ’Ioudaîoi pháskontes taûta hoútōs échein.

10
’Απεκρίθη τε ὁ Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, ’Εκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι,

’Apekríthē te ho Paûlos neúsantos autō̂i toû hēgemónos légein, ’Ek pollō̂n etō̂n ónta se kritḕn tō̂i éthnei toútōi epistámenos euthýmōs tà perì emautoû apologoûmai,

11
δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ’ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς ’Ιερουσαλήμ,

dynaménou sou epignō̂nai hóti ou pleíous eisín moi hēmérai dṓdeka aph’ hē̂s anébēn proskynḗsōn eis ’Ierousalḗm,

12
καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν,

kaì oúte en tō̂i hierō̂i heûrón me prós tina dialegómenon ḕ epístasin poioûnta óchlou oúte en taîs synagōgaîs oúte katà tḕn pólin,

13
οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου.

oudè parastē̂sai dýnantaí soi perì hō̂n nynì katēgoroûsín mou.

14
ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις,

homologō̂ dè toûtó soi hóti katà tḕn hodòn hḕn légousin haíresin hoútōs latreúō tō̂i patrṓiōi theō̂i, pisteúōn pâsi toîs katà tòn nómon kaì toîs en toîs prophḗtais gegramménois,

15
ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων.

elpída échōn eis tòn theón, hḕn kaì autoì hoûtoi prosdéchontai, anástasin méllein ésesthai dikaíōn te kaì adíkōn.

16
ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.

en toútōi kaì autòs askō̂ apróskopon syneídēsin échein pròs tòn theòn kaì toùs anthrṓpous dià pantós.

17
δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς,

di’ etō̂n dè pleiónōn eleēmosýnas poiḗsōn eis tò éthnos mou paregenómēn kaì prosphorás,

18
ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου·

en haîs heûrón me hēgnisménon en tō̂i hierō̂i, ou metà óchlou oudè metà thorýbou:

19
τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς ’Ασίας ’Ιουδαῖοι, οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ

tinès dè apò tē̂s ’Asías ’Ioudaîoi, hoùs édei epì soû pareînai kaì katēgoreîn eí ti échoien pròs emé

20
ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου

ḕ autoì hoûtoi eipátōsan tí heûron adíkēma stántos mou epì toû synedríou

21
ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ’ ὑμῶν.

ḕ perì miâs taútēs phōnē̂s hē̂s ekékraxa en autoîs hestṑs hóti Perì anastáseōs nekrō̂n egṑ krínomai sḗmeron eph’ hymō̂n.

22
’Ανεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, ῞Οταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς,

’Anebáleto dè autoùs ho Phē̂lix, akribésteron eidṑs tà perì tē̂s hodoû, eípas, ῞Otan Lysías ho chilíarchos katabē̂i diagnṓsomai tà kath’ hymâs,

23
διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ.

diataxámenos tō̂i hekatontárchēi tēreîsthai autòn échein te ánesin kaì mēdéna kōlýein tō̂n idíōn autoû hypēreteîn autō̂i.

24
Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ ’Ιουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν ’Ιησοῦν πίστεως.

Metà dè hēméras tinàs paragenómenos ho Phē̂lix sỳn Drousíllēi tē̂i idíāi gynaikì oúsēi ’Ioudaíāi metepémpsato tòn Paûlon kaì ḗkousen autoû perì tē̂s eis Christòn ’Iēsoûn písteōs.

25
διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε·

dialegoménou dè autoû perì dikaiosýnēs kaì enkrateías kaì toû krímatos toû méllontos émphobos genómenos ho Phē̂lix apekríthē, Tò nŷn échon poreúou, kairòn dè metalabṑn metakalésomaí se:

26
ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.

háma kaì elpízōn hóti chrḗmata dothḗsetai autō̂i hypò toû Paúlou: diò kaì pyknóteron autòn metapempómenos hōmílei autō̂i.

27
Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς ’Ιουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.

Dietías dè plērōtheísēs élaben diádochon ho Phē̂lix Pórkion Phē̂ston: thélōn te chárita katathésthai toîs ’Ioudaíois ho Phē̂lix katélipe tòn Paûlon dedeménon.