Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Matthieu 18, 35

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀϕῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

Hoútōs kaì ho patḗr mou ho ouránios poiḗsei hymîn eàn mḕ aphē̂te hékastos tō̂i adelphō̂i autoû apò tō̂n kardiō̂n hymō̂n.