Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Actes 1, 21

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
21
δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ’ ἡμᾶς ὁ κύριος ’Ιησοῦς,

deî oûn tō̂n synelthóntōn hēmîn andrō̂n en pantì chrónōi hō̂i eisē̂lthen kaì exē̂lthen eph’ hēmâs ho kýrios ’Iēsoûs,