Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Éphésiens 1, 15

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
15
Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ ’Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

Dià toûto kagṓ, akoúsas tḕn kath’ hymâs pístin en tō̂i kyríōi ’Iēsoû kaì tḕn agápēn tḕn eis pántas toùs hagíous,