Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 1 Rois 16, 5

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
5
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Βαασα καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Baasa kaì pánta, hà epoíēsen, kaì hai dynasteîai autoû, ouk idoù taûta gegramména en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n tō̂n basiléōn Israēl?