Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 1 Samuel 24, 5

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
5
καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Δαυιδ πρὸς αὐτόν ’Ιδοὺ ἡ ἡμέρα αὕτη, ἣν εἶπεν κύριος πρὸς σὲ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὡς ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου. καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἀϕεῖλεν τὸ πτερύγιον τῆς διπλοΐδος τῆς Σαουλ λαθραίως.

kaì eîpon hoi ándres Dauid pròs autón ’Idoù hē hēméra haútē, hḕn eîpen kýrios pròs sè paradoûnai tòn echthrón sou eis tàs cheîrás sou kaì poiḗseis autō̂i hōs agathòn en ophthalmoîs sou. kaì anéstē Dauid kaì apheîlen tò pterýgion tē̂s diploḯdos tē̂s Saoul lathraíōs.