Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 1 Samuel 27, 8

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
8
καὶ ἀνέβαινεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπετίθεντο ἐπὶ πάντα τὸν Γεσιρι καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκίτην· καὶ ἰδοὺ ἡ γῆ κατῳκεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ Γελαμψουρ τετειχισμένων καὶ ἕως γῆς Αἰγύπτου.

kaì anébainen Dauid kaì hoi ándres autoû kaì epetíthento epì pánta tòn Gesiri kaì epì tòn Amalēkítēn: kaì idoù hē gē̂ katōikeîto apò anēkóntōn hē apò Gelampsour teteichisménōn kaì héōs gē̂s Aigýptou.