Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 1 Samuel 5, 3

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
3
καὶ ὤρθρισαν οἱ ’Αζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Δαγων καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ ἤγειραν τὸν Δαγων καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς ’Αζωτίους καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, τὴν ῎Αζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς.

kaì ṓrthrisan hoi ’Azṓtioi kaì eisē̂lthon eis oîkon Dagōn kaì eîdon kaì idoù Dagōn peptōkṑs epì prósōpon autoû enṓpion kibōtoû toû theoû: kaì ḗgeiran tòn Dagōn kaì katéstēsan eis tòn tópon autoû. kaì ebarýnthē cheìr kyríou epì toùs ’Azōtíous kaì ebasánisen autoùs kaì epátaxen autoùs eis tàs hédras autō̂n, tḕn ῎Azōton kaì tà hória autē̂s.