Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 1 Samuel 6, 15

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
15
καὶ οἱ Λευῖται ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ τὸ θέμα εργαβ μετ’ αὐτῆς καὶ τὰ ἐπ’ αὐτῆς σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ ἔθεντο ἐπὶ τοῦ λίθου τοῦ μεγάλου, καὶ οἱ ἄνδρες Βαιθσαμυς ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ θυσίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῷ κυρίῳ.

kaì hoi Leuîtai anḗnenkan tḕn kibōtòn toû kyríou kaì tò théma ergab met’ autē̂s kaì tà ep’ autē̂s skeúē tà chrysâ kaì éthento epì toû líthou toû megálou, kaì hoi ándres Baithsamys anḗnenkan holokautṓseis kaì thysías en tē̂i hēmérāi ekeínēi tō̂i kyríōi.