Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Chroniques 5, 5

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
5
καὶ ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὴν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται.

kaì anḗnenkan tḕn kibōtòn kaì tḕn skēnḕn toû martyríou kaì pánta tà skeúē tà hágia tà en tē̂i skēnē̂i, kaì anḗnenkan autḕn hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai.