Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 2 Rois 3, 17

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
17
ὅτι τάδε λέγει κύριος Οὐκ ὄψεσθε πνεῦμα καὶ οὐκ ὄψεσθε ὑετόν, καὶ ὁ χειμάρρους οὗτος πλησθήσεται ὕδατος, καὶ πίεσθε ὑμεῖς καὶ αἱ κτήσεις ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν·

hóti táde légei kýrios Ouk ópsesthe pneûma kaì ouk ópsesthe hyetón, kaì ho cheimárrous hoûtos plēsthḗsetai hýdatos, kaì píesthe hymeîs kaì hai ktḗseis hymō̂n kaì tà ktḗnē hymō̂n: