Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Samuel 17, 17

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
17
καὶ Ιωναθαν καὶ Αχιμαας εἱστήκεισαν ἐν τῇ πηγῇ Ρωγηλ, καὶ ἐπορεύθη ἡ παιδίσκη καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ πορεύονται καὶ ἀναγγέλλουσιν τῷ βασιλεῖ Δαυιδ, ὅτι οὐκ ἐδύναντο ὀϕθῆναι τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν.

kaì Iōnathan kaì Achimaas heistḗkeisan en tē̂i pēgē̂i Rōgēl, kaì eporeúthē hē paidískē kaì anḗngeilen autoîs, kaì autoì poreúontai kaì anangéllousin tō̂i basileî Dauid, hóti ouk edýnanto ophthē̂nai toû eiseltheîn eis tḕn pólin.