Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Samuel 17, 29

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
29
καὶ μέλι καὶ βούτυρον καὶ πρόβατα καὶ σαϕϕωθ βοῶν καὶ προσήνεγκαν τῷ Δαυιδ καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ ϕαγεῖν, ὅτι εἶπαν ‘Ο λαὸς πεινῶν καὶ ἐκλελυμένος καὶ διψῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì méli kaì boútyron kaì próbata kaì saphphōth boō̂n kaì prosḗnenkan tō̂i Dauid kaì tō̂i laō̂i tō̂i met’ autoû phageîn, hóti eîpan ‘O laòs peinō̂n kaì eklelyménos kaì dipsō̂n en tē̂i erḗmōi.