Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Samuel 17, 9

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
9
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς νῦν κέκρυπται ἐν ἑνὶ τῶν βουνῶν ἢ ἐν ἑνὶ τῶν τόπων, καὶ ἔσται ἐν τῷ ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς ἐν ἀρχῇ καὶ ἀκούσῃ ὁ ἀκούων καὶ εἴπῃ ’Εγενήθη θραῦσις ἐν τῷ λαῷ τῷ ὀπίσω Αβεσσαλωμ,

idoù gàr autòs nŷn kékryptai en henì tō̂n bounō̂n ḕ en henì tō̂n tópōn, kaì éstai en tō̂i epipeseîn autoîs en archē̂i kaì akoúsēi ho akoúōn kaì eípēi ’Egenḗthē thraûsis en tō̂i laō̂i tō̂i opísō Abessalōm,