Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Samuel 21, 14

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
14
καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν ἡλιασθέντων ἐν γῇ Βενιαμιν ἐν τῇ πλευρᾷ ἐν τῷ τάϕῳ Κις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν πάντα, ὅσα ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς.καὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς τῇ γῇ μετὰ ταῦτα.

kaì éthapsan tà ostâ Saoul kaì tà ostâ Iōnathan toû hyioû autoû kaì tō̂n hēliasthéntōn en gē̂i Beniamin en tē̂i pleurā̂i en tō̂i táphōi Kis toû patròs autoû kaì epoíēsan pánta, hósa eneteílato ho basileús.kaì epḗkousen ho theòs tē̂i gē̂i metà taûta.