Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Samuel 21, 4

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
4
καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ Γαβαωνῖται Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνὴρ θανατῶσαι ἐν Ισραηλ. καὶ εἶπεν Τί ὑμεῖς λέγετε καὶ ποιήσω ὑμῖν;

kaì eîpan autō̂i hoi Gabaōnîtai Ouk éstin hēmîn argýrion kaì chrysíon metà Saoul kaì metà toû oíkou autoû, kaì ouk éstin hēmîn anḕr thanatō̂sai en Israēl. kaì eîpen Tí hymeîs légete kaì poiḗsō hymîn?