Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Amos 8, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
καὶ μεταστρέψω τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πάσας τὰς ᾠδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον καὶ ἀναβιβῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσϕὺν σάκκον καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεϕαλὴν ϕαλάκρωμα καὶ θήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύνης.

kaì metastrépsō tàs heortàs hymō̂n eis pénthos kaì pásas tàs ōidàs hymō̂n eis thrē̂non kaì anabibō̂ epì pâsan osphỳn sákkon kaì epì pâsan kephalḕn phalákrōma kaì thḗsomai autòn hōs pénthos agapētoû kaì toùs met’ autoû hōs hēméran odýnēs.