Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Daniel (Th) 1, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ Φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν μήποτε ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῶν καὶ καταδικάσητε τὴν κεϕαλήν μου τῷ βασιλεῖ.

kaì eîpen ho archieunoûchos tō̂i Daniēl Phoboûmai egṑ tòn kýrión mou tòn basiléa tòn ektáxanta tḕn brō̂sin hymō̂n kaì tḕn pósin hymō̂n mḗpote ídēi tà prósōpa hymō̂n skythrōpà parà tà paidária tà synḗlika hymō̂n kaì katadikásēte tḕn kephalḗn mou tō̂i basileî.