Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Deutéronome 16, 15

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
15
ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτάσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτῷ· ἐὰν δὲ εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς γενήμασίν σου καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἔσῃ εὐϕραινόμενος.

heptà hēméras heortáseis kyríōi tō̂i theō̂i sou en tō̂i tópōi, hō̂i eàn ekléxētai kýrios ho theós sou autō̂i: eàn dè eulogḗsēi se kýrios ho theós sou en pâsin toîs genḗmasín sou kaì en pantì érgōi tō̂n cheirō̂n sou, kaì ésēi euphrainómenos.