Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Deutéronome 24, 21

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
21
ἐὰν δὲ τρυγήσῃς τὸν ἀμπελῶνά σου, οὐκ ἐπανατρυγήσεις αὐτὸν τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρϕανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται·

eàn dè trygḗsēis tòn ampelō̂ná sou, ouk epanatrygḗseis autòn tà opísō sou: tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i orphanō̂i kaì tē̂i chḗrāi éstai: