Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Deutéronome 25, 7

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
7
ἐὰν δὲ μὴ βούληται ὁ ἄνθρωπος λαβεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ἡ γυνὴ ἐπὶ τὴν πύλην ἐπὶ τὴν γερουσίαν καὶ ἐρεῖ Οὐ θέλει ὁ ἀδελϕὸς τοῦ ἀνδρός μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ, οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἀδελϕὸς τοῦ ἀνδρός μου.

eàn dè mḕ boúlētai ho ánthrōpos labeîn tḕn gynaîka toû adelphoû autoû, kaì anabḗsetai hē gynḕ epì tḕn pýlēn epì tḕn gerousían kaì ereî Ou thélei ho adelphòs toû andrós mou anastē̂sai tò ónoma toû adelphoû autoû en Israēl, ouk ēthélēsen ho adelphòs toû andrós mou.