Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Ézéchiel 6, 4

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
4
καὶ συντριβήσονται τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν καὶ τὰ τεμένη ὑμῶν, καὶ καταβαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν

kaì syntribḗsontai tà thysiastḗria hymō̂n kaì tà teménē hymō̂n, kaì katabalō̂ traumatías hymō̂n enṓpion tō̂n eidṓlōn hymō̂n