Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Ézéchiel 8, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
καὶ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ μάταια βδελύγματα καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴκου Ισραηλ διαγεγραμμένα ἐπ’ αὐτοῦ κύκλῳ,

kaì eisē̂lthon kaì eîdon kaì idoù mátaia bdelýgmata kaì pánta tà eídōla oíkou Israēl diagegramména ep’ autoû kýklōi,