Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Esdras-Néhémie 15, 5

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
5
καὶ νῦν ὡς σὰρξ ἀδελϕῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡς υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν· καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς καταδυναστεύομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καὶ εἰσὶν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐντίμοις.

kaì nŷn hōs sàrx adelphō̂n hēmō̂n sàrx hēmō̂n, hōs hyioì autō̂n hyioì hēmō̂n: kaì idoù hēmeîs katadynasteúomen toùs hyioùs hēmō̂n kaì tàs thygatéras hēmō̂n eis doúlous, kaì eisìn apò thygatérōn hēmō̂n katadynasteuómenai, kaì ouk éstin dýnamis cheirō̂n hēmō̂n, kaì agroì hēmō̂n kaì ampelō̂nes hēmō̂n toîs entímois.