Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Genèse 39, 9

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
9
καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ’ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ διὰ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι, καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ;

kaì ouch hyperéchei en tē̂i oikíāi taútēi outhèn emoû oudè hypexḗirētai ap’ emoû oudèn plḕn soû dià tò sè gynaîka autoû eînai, kaì pō̂s poiḗsō tò rhē̂ma tò ponēròn toûto kaì hamartḗsomai enantíon toû theoû?